Artikel 1 – Leveringsdatum of –termijn

 1. 1.1.  De verkoper dient de uiterste leveringsdatum te vermelden op de bestelbon. Bij afwezigheid van deze datum, levert de verkoper het voertuig door het fysieke bezit van of de controle over het voertuig onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de koper.

 2. 1.2.  Leveringsdatum of leveringstermijn is van strikte toepassing.

  De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper.

 3. 1.3.  Tenzij in geval van overmacht, indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum, heeft de consument het recht om :

  1. wanneer de leveringsdatum voor de consument essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst, de overeenkomst onverwijld te beëindigen;

  2. in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het autovoertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beëindigen;

  Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt de onderneming onverwijld en uiterlijk binnen de 14 werkdagen alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.

 4. 1.4.  Tenzij in geval van overmacht, indien de koper weigert het voertuig op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, stelt de verkoper de koper in gebreke met het verzoek zijn verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van deze brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de verkoper bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen.

 5. 1.5.  In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van [ ] % van de overeengekomen prijs, exclusief BTW, met een minimum van [ ] €.

 6. 1.6.  Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

 

Artikel 2 – Prijs

2.1. De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, mag niet worden verhoogd.

2.2. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

 

Artikel 3 – Levering

3.1. De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

3.3. Indien de productie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet, is de verkoop van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 4 – Eigendoms- en risico-overdracht

4.1. De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs.

4.2. Het risico op verlies of beschadiging van het autovoertuig wordt aan de koper overgedragen zodra hij of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het autovoertuig fysiek in bezit neemt.

Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het autovoertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het autovoertuig overgedragen aan de consument op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de consument belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de onderneming werd geboden.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. 5.1.  De verkoper mag geen voorschot eisen dat hoger is dan 15 % van de verkoopprijs van het voertuig.

 2. 5.2.  De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aan het wettelijk tarief verschuldigd.

  Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dat geval zal de koper, naast de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de geleden schade die minstens [ ] % bedraagt van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief BTW, met een minimum van [ ] €.

 3. 5.3.  De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling: een cheque wordt slechts aanvaard onder voorbehoud van inning.

 

Artikel 7 – Productieproces

De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de automobielsector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.

 

Artikel 8 – Garantie

8.1 Wettelijke garantie

Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

 

7.2. Conventionele garantie

De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld in het document “waarborgvoorwaarden”1: de koper erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en deze voorwaarden te aanvaarden.

De conventionele garantie van de constructeur duurt [ ]2 jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van de levering van het voertuig aan de koper.

De herstellingen onder garantie van de constructeur kunnen bekomen worden bij de verkoper en/of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd in [ ]3.

De koper behoudt de bescherming van de conventionele garantie hoewel hij het autovoertuig volgens de instructies van de autofabrikant laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van door die autofabrikant erkende herstellers.

1 Elke importeur zal de gepaste benaming vermelden : deze voorwaarden kunnen ofwel opgenomen worden in de bestelbon, ofwel in een afzonderlijk document dat op het ogenblik van de bestelling aan de koper moet worden overgemaakt.
2 Elke importeur zal de duur van de aangeboden waarborg invullen.
3 Minimum in de Europese Economische Ruimte.

 

Artikel 8 – Financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien

 1. 8.1.  In geval van financiering door de verkoper of door bemiddeling van de verkoper zal er melding van gemaakt worden op de voorzijde van de koopovereenkomst. In dit geval gebeurt de financiering overeenkomstig de bepalingen van boeken VI en VII van het Wetboek van economisch recht, en inzonderheid artikel VII.83 met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomsten af te zien.

 2. 8.2.  Indien op de voorzijde van de koopovereenkomst is vermeld dat de koop werd gesloten onder opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering zonder de tussenkomst van de verkoper bij het sluiten van deze overeenkomst en indien de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:

  1. de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis te stellen van de weigering van de financiering;

  2. het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden.

  In dat geval zal het voorschot onverwijld en uiterlijk binnen de 14 werkdagen aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel 1.5 hierboven.

 

Artikel 9 – Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.

De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door de koper, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.

De waardevermindering van het over te nemen autovoertuig als gevolg van een vertraging in levering van het autovoertuig dat aan de consument is verkocht, is voor rekening van de verkoper.

 

Artikel 10 – Documenten van de constructeur

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

 

Artikel 11 – Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

 

Artikel 12 – Bewijs

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

 

Artikel 13 – Geschillen

In geval van een geschil verbinden de verkoper en de koper zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Als zij onderling geen oplossing vinden, kan het geschil zonder afbreuk te doen aan de rechtsvordering, ingediend worden bij de Verzoeningscommissie AUTOMOTO opgericht door de organisaties die deze overeenkomst uitgewerkt hebben.

De zetel van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO en haar secretariaat zijn gelegen in:

Jules Bordetlaan 164 - 1140 Brussel - Tel : 02/778.62.47 Fax : 02/778.62.22 - e-mail: info@verzoeningautomoto.be

Alle reglementen, formulieren en documenten zijn beschikbaar op de website van de Commissie (www.verzoeningautomoto.be). Ze kunnen ook op papier of op een andere duurzame drager bezorgd worden.

 

Artikel 14 – Bevoegde rechtbank

In geval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering : (1°) de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders ; (2°) de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; (3°) de rechter van de woonplaats van de koper.

 

Artikel 15 – Rally’s en wedstrijden

De koper verbindt er zich toe met het verkochte voertuig niet deel te nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan niet-toeristische rally’s en wedstrijden en in het algemeen aan alles wat strijdig is met een normaal gebruik van het voertuig of daar welkdanige publiciteit ook voor te maken zonder het voorafgaande akkoord van de importeur, op straffe van verval van de contractuele waarborg.

 

Artikel 16 – Persoonsgegevens

Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die klanten en prospecten meedelen (naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mail, vaste of mobiele telefoon) voor doeleinden zoals het communiceren van aanbiedingen en het uitvoeren van contracten en marketingactiviteiten. Hij bewaart deze gegevens gedurende zeven jaar. Klanten en prospecten beschikken over het recht op inzage en het recht op verbetering van hun gegevens. Voor bijkomende informatie, raadpleeg zijn ‘privacyverklaring van gegevens’ die beschikbaar is op zijn website of op een duurzame drager op aanvraag.

 

Artikel 17 – Hoedanigheid en verbintenis van de koper

 1. 17.1.  Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van de wet van Art. I.1.2° van het Wetboek van economisch recht of in de zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 2. 17.2.  Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 17.1. hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 1.2., 1.3, 2.1., 2.2., 5.1, 7.1., 8.1., 8.2., 10, 13 en 14..

  In dat geval:

  • is de opgegeven leveringsdatum of –termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper ;

  • zijn de op de voorzijde van dit document vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of constructeur aanbevolen catalogusprijs verhoogt ;

  • wordt artikel 7 aangevuld als volgt :
   "Overeenstemming en zichtbare gebreken"
   « De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting

   moeten onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden.

De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden, ten laatste binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering ».

wordt artikel 7.1. vervangen door de volgende bepaling :

« De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen ».

geldt de conventionele garantie omschreven in artikel 7.2. hetzij gedurende een periode van [________] jaar, hetzij tot op het ogenblik dat het voertuig [__________] km zal hebben afgelegd, al naargelang wat zich het eerst voordoet ;

zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.

17.2. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor persoonlijk gebruik of met het oog op verhuring of leasing en niet om het met commerciële doeleinden (winstoogmerk) in nieuwe staat voort te verkopen (en dit in het bijzonder indien hem preferentiële voorwaarden werden toegekend).

Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor :

 • hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige schadeloosstelling gehouden zal zijn ;

 • hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10 % van de prijs van het voertuig.

 • hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichting te respecteren voor wat betreft de andere bestelde voertuigen.